Welkom bij de VvOR

Vereniging voor OnteigeningsRecht

De Vereniging voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.

Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd.

Vereniging & Activiteiten

Om kennis te delen tussen advocaten, adviseurs grondzaken, taxateurs, overheidsfunctionarissen, rentmeesters en anderen die in het vakgebied werkzaam zijn zal twee maal per jaar een activiteit worden georganiseerd. Voor leden van de vereniging is het bijwonen van een activiteit in principe gratis. Introducés zijn welkom.

Vanwege corona-beperkingen hebben de voorjaarsbijeenkomst, ALV en de excursie van de VVOR dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat er niets aan in de weg zal staan om na de zomer onze activiteiten te hervatten, om te beginnen met het vieren van ons tweede lustrum. De Lustrumbijeenkomst zullen wij combineren met de (uitgestelde) ALV.
Het afgelopen januari geplande seminar over Belastingschade en de excursie zullen worden verplaatst naar 2022.

 

Lustrumbijeenkomst en ALV

do 16 september 2021
16:00 - 20:00 uur
Diligentia, Den Haag

Het thema van de lustrumbijeenkomst is ‘Restitutie’. Verschillende sprekers zullen vanuit verschillend perspectief dat thema behandelen. Als keynote-spreker zal optreden de schrijver Jaap Scholten, die aan de hand van zijn roman ‘Kameraad Baron’ aandacht zal schenken aan de restitutie van ten tijde van het communistisch bewind onteigende eigendommen in Oost-Europa.
De lustrumviering zal uiteraard worden afgesloten met een fraaie borrel.  
Gelet op de nu nog vigerende corona-voorschriften is het aantal deelnemers helaas beperkt. Wij schrijven deelnemers in op basis van het oud-Hollandse beginsel van ‘wie het eerst aanmeldt…’ en werken vervolgens met een reservelijst voor het geval de maatregelen meer deelnemers toestaan of toegelaten deelnemers toch afvallen.

Seminar Belastingschade

do 27 januari 2022
(reserveringsdatum di 25 januari 2022)
Mariënwaerdt, Beesd

Het seminar over Belastingschade zal plaatsvinden onder voorbehoud van de corona-maatregelen. Wij verzoeken u deze datum alvast te reserveren. Inschrijving zal begin oktober 2021 worden opengesteld.

Excursie

mei 2022
tijdstip n.t.b.
locatie n.t.b.

Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.

Bestuur

Deze vereniging is opgericht dankzij de financiële steun van de kantoren waar de bestuursleden werkzaam zijn.

Diana Frikkee

penningmeester

Frank Mulder

secretaris

Administratie wordt door het IBR uitgevoerd.

Lidmaatschap

Iedereen die werkzaam is in het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling kan lid worden van de VvOR.

De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 75,- per jaar.